De Werkkostenregeling (WKR)

Inleiding:

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Met de WKR  zijn de regels vastgelegd op basis waarvan onkostenvergoedingen belastingvrij aan werknemers kunnen worden verstrekt.

Binnen VCPO NG is het mogelijk op basis van bovengenoemde regeling eens in de drie jaar een fiets of een ICT-voorziening (tablet, PC, laptop) aan te schaffen. De werknemer wordt voor ongeveer 42% van de aanschafkosten van één van genoemde artikelen door de fiscus tegemoet gekomen. 

Volgens de WKR kan een werkgever maximaal 1,2% van het totale brutoloon van alle werknemers besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Deze 1,2% is de vrije ruimte waarbinnen de werkgever de middelen beschikbaar kan stellen.

Bij de toetsing van een aanvraag zijn twee criteria belangrijk nl. de termijn van drie jaar die de werknemer bij een aanvraag in acht moet nemen en de vraag of VCPO NG in het betreffende kalenderjaar nog voldoende vrije ruimte tot haar beschikking heeft. 

Beleid VCPO Noord-Groningen t.a.v. de werkkostenregeling

 • De werkkostenregeling is per 1 augustus 2017 van kracht.
 • Uitgangspunt is om de beschikbare vrije ruimte binnen de WKR niet te overschrijden.
 • De vergoedingen voor de aanschaf van fiets en pc/laptop/tablet zijn gemaximaliseerd. Voor de aanschaf van een fiets geldt een maximum van € 749,00 en voor een ICT-voorziening een maximum van € 500,00. Beide bedragen zijn incl. BTW.
 • Een aanvraag wordt één maal in de drie jaar verstrekt, zolang hiervoor binnen de WKR-regeling van VCPO NG nog voldoende financiële ruimte is.
 • Alleen medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd bij VCPO NG kunnen gebruik maken van de WKR.
 • Het aankoopbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende uitkering (vakantiegeld of eindejaarsuitkering).

Aanvraag werkkostenregeling

U vult met behulp van deze link het aanvraagformulier in.

 • Binnen 10 werkdagen (m.u.v. de schoolvakanties) ontvangt u al dan niet een akkoordverklaring op uw aanvraag.
 • Na de akkoordverklaring van uw aanvraag door VCPO NG kunt u overgaan tot aanschaf van het door u gekozen artikel.
 • U dient na akkoordverklaring uiterlijk 1 november een kopie van de op naam gestelde nota te overleggen.
 • Aanschaf zonder akkoordverklaring is geheel op eigen risico.
 • Mocht de maximaal beschikbare ruimte bereikt zijn dan wordt uw aanvraag afgewezen.
 • Wordt uw aanvraag afgewezen dan kunt u in het daarop volgende jaar opnieuw een aanvraag indienen. (Uw afgewezen aanvraag wordt namelijk niet op een wachtlijst gezet)