CBS Koning Willem-Alexander

Wie zijn wij?

We zijn een Christelijke school met een open karakter. Dit betekent dat elk kind welkom is op onze school. We geloven dat elk kind een kostbaar geschenk is van God. God de Schepper van het leven en Zijn zoon Jezus die ons grote voorbeeld is. We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen. Wat betekenen de verhalen vanuit de Bijbel voor ons nu? We zingen en bidden met elkaar en we delen elkaars leven. We vieren met elkaar de christelijke feestdagen en in onze manier van leven willen we kinderen een op het Evangelie gebaseerde levenshouding laten zien.

We geven dit vorm in ons omgaan met elkaar, maar ook, als een situatie daartoe aanleiding geeft, zullen we allerlei zaken die in het onderwijs voorkomen, in het licht van onze geloofsovertuiging plaatsen. Kinderen nemen alles wat ze zien en leren mee in hun leven en kunnen later zelf een keuze maken. We zullen als team niet zeggen “Zo is het!, maar “Zo zien wij het”.

Onze school is een stukje van de wereld

Onze school is een stukje van de wereld in het klein en wij willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. We vinden dat de kinderen zich sociaal-emotioneel en verstandelijk goed moeten kunnen ontwikkelen; met belangstelling voor de wereld waarin zij leven. Wij willen tevens een school zijn, waar kinderen op een plezierige manier veel dingen leren. Onderwijs is een zaak van:

• hoofd (verstandelijke ontwikkeling)

• hart (gevoelens, beleving, vorming van het geweten, normen enzovoort) 

• hand (lichamelijke en creatieve ontwikkeling) 

 Vanuit onze christelijke identiteit en de daarmee samenhangende visie op het kind, proberen wij ons onderwijs zo gestalte te geven, dat elk kind de mogelijkheid wordt geboden zich te ontplooien tot een volwaardig persoon.  We willen kinderen waarderen om wie ze zijn en we willen daarmee het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten.In onze omgang met kinderen, ouders en collega’s, hebben we respect voor elkaar. Daarmee bedoelen we dat iedereen er mag zijn, iedereen telt mee, er is ruimte om anders te zijn dan de groep.

In onze onderwijskundige benadering richting de kinderen gaan we uit van het unieke van het kind met zijn eigen mogelijkheden. We willen bereiken dat ze op de maatschappij zijn voorbereid, die voortdurend verandert. We gebruiken daarvoor de modernste methodes en middelen. Ook de digitale leeromgeving en internet spelen daarbij een steeds grotere rol. Om de kinderen maximaal te laten ontplooien zijn voor ons de begrippen veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid belangrijk. Veiligheid bieden we de kinderen door duidelijke regels en afspraken, waar iedereen op kan worden aangesproken. Vertrouwen is de basis van het met elkaar op school optrekken. Dat geldt voor de leerkrachten, de kinderen en de ouders onderling. De kinderen krijgen van ons verantwoordelijkheid in hun ontwikkeling. Ze mogen autonoom zijn en mogen bepaalde keuzes maken wat betreft hun ontwikkeling van hun zelfstandigheid. Dit alles natuurlijk binnen de grenzen, die zo ook weer voor veiligheid zorgen.

De school wordt bezocht door kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar . Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Slogan en kernwaarden Onze slogan is: "We kunnen niet van elk kind een ster maken, we kunnen wel elk kind laten stralen." 

Onze kernwaarden zijn:

Plezier, veiligheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 

•Op onze school heerst een professionele cultuur

•Op onze school hebben we oog voor het individuele kind 

•Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners) 

•Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid, regelmaat en relatie

CBS Koning Willem-Alexander
Directeur Mathilde Lievers
Wilgenhof 36
9981 KJ  UITHUIZEN
0595-432136
www.koningwa.vcpong.nl
koningwa@vcpong.nl