Nieuwsbrief 5 Toekomst basisscholen Noord-Groningen

Klik hier voor het 5e nummer van de nieuwsbrief 'Toekomst basisscholen Noord-Groningen'. 

Kijk voor meer informatie op www.vangoednaargoud.nu.

                     

Nieuwsbrief 4 Toekomst basisscholen VCPO en L&E

 

Klik hier voor het 4e nummer van de nieuwsbrief 'Toekomst basisscholen Noord-Groningen'. 

U leest er nieuws/verhalen rondom het voorstel voor de scholenspreiding. 

Kijk voor meer informatie op www.vangoednaargoud.nu.

Nieuwsbrief 3 Toekomst basisscholen VCPO en L&E

Het afgelopen half jaar hebben wij (Schoolbestuur Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen) gesprekken gevoerd met mr’en, ouders, dorpsbewoners en gemeenten om te kijken hoe we in het spreidingsplan voor het Noord-Groningse basisonderwijs (‘Toekomstscenario II’) nog meer konden aansluiten bij wat er in de regio speelt. In het rapport ‘Toekomstscenario III, scholenspreiding Noord-Groningen’ leest u het resultaat. In deze nieuwsbrief vindt u, naast nieuws rondom dit thema, in het kort de belangrijkste aanpassingen/aanvullingen ten opzichte van ‘Toekomstscenario II’. Kijk voor nog meer informatie op www.vangoednaargoud.nu.

Nieuwsbrief 2 Toekomst basisscholen VCPO en L&E

Klik hier voor de 2de nieuwsbrief van Toekomstscenario II basisscholen L&E en VCPO.
 

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst             dhr. S. van der Wal

Directeur-bestuurder L&E                          Directeur-bestuurder VCPO Noord-Groningen

 

 


Nieuwsbrief ‘Toekomst basisscholen Noord-Groningen’

Het is nog maar kort geleden dat wij het rapport ‘Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II’ presenteerden en openbaar maakten. Ondertussen hebben we al veel vragen en reacties gehad. U leest er meer over in onze eerste nieuwsbrief ‘Toekomst basisscholen Noord-Groningen’. De nieuwsbrief vindt u hier. Daarnaast hebben we een samenvatting van het rapport bijgevoegd, waarin u ons voorstel nog een keer kunt nalezen.    

Met vriendelijke groet,

 

mw. drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst              dhr. S. van der Wal

Directeur-bestuurder L&E                          Directeur-bestuurder VCPO Noord-Groningen

              

 

Presentatie rapport 'Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II'

                                              

 

Warffum/Winsum, 11 juni 2014

Al geruime tijd maken wij (schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen) ons zorgen over de toekomst van onze basisscholen. Door de krimp in ons voedingsgebied daalt het leerlingenaantal. Daardoor komt de financierbaarheid van scholen steeds verder onder druk te staan en wordt de werkdruk voor ons personeel groter. Met als gevolg dat het voor ons lastig wordt om een goede onderwijskwaliteit te blijven garanderen. Omdat wij als besturen met dezelfde vragen kampen en we samen meer kunnen dan alleen, besloten we vorig jaar om samen, vanuit één visie, met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Met als doel te komen tot een goed gefundeerd voorstel voor toekomstige scholenspreiding voor basisonderwijs in Noord-Groningen. Vandaag presenteren we na een lang traject van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, het ontwikkelen van mogelijke scenario’s en het voeren van gesprekken, het resultaat: ‘Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II’.

Terugblik onderzoeksdeel

In augustus 2013 lieten we organisatieadviesbureau Van Beekveld & Terpstra een onderzoek uitvoeren. Ze brachten de leerlingprognoses in kaart voor de komende 15 jaar en achterhaalden de voorwaarden waaraan de inrichting en spreiding van onze basisscholen moeten voldoen. De volgende doelgroepen werden bij dit onderzoek betrokken: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de interne toezichthouders, de managementteams, de bestuurders en de wethouders van de betrokken gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum. Een belangrijk resultaat van het onderzoek was de formulering van een vijftal criteria voor toekomstige scholenspreiding (kwaliteit [gerelateerd aan schoolgrootte], goed werkgeverschap, duurzaamheid, keuzevrijheid voor ouders, en nabijheid). We vroegen de onderzoekers om aan de hand van deze criteria een aantal mogelijke toekomstscenario's te schetsen. Het criterium ‘kwaliteit’ was daarbij het belangrijkst, omdat bij ons als bestuurders de onderwijskwaliteit de hoogste prioriteit heeft. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke toekomstscenario's zijn in januari 2014 gepresenteerd en besproken met diverse geledingen van beide schoolorganisaties (zie rapport 'Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen).

Naar een concreet voorstel voor scholenspreiding

De mogelijke toekomstscenario's zijn door de diverse geledingen goed ontvangen. Uit de gesprekken zijn veel leerzame inzichten gekomen die we konden gebruiken bij onze volgende stap, de verdere uitwerking van ons voorstel. "Houd rekening met de verschillen tussen de regio's", "Durf met de criteria te spelen" en “Wees er eerlijk over, dat betaalbaarheid voor jullie een heel belangrijke rol speelt”, waren onder andere de adviezen. De afgelopen maanden hebben wij, samen met de managementteams van beide organisaties, aan de hand van de criteria en adviezen een concreet voorstel voor scholenspreiding gemaakt. En nu ligt er volgens ons een voorstel waarmee we aan deze criteria en adviezen voldoen. U leest het in het rapport 'Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II’. Het rapport bestaat uit een pdf-bestand, waarin u meer informatie vindt over de achtergronden en het proces, en een powerpointpresentatie waarin u ons concrete voorstel kunt lezen.
 

‘Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II’ (PDF)

‘Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II’ (PPT)

Rapport Toekomstscenario II


Ruimte om mee te denken

Ons voorstel is op 10 juni gepresenteerd aan iedereen die bij het proces betrokken is geweest. Dat wil niet zeggen dat ons voorstel nu vast ligt. We denken dat we verstandige keuzes hebben gemaakt, maar kunnen ons voorstellen dat we dingen over het hoofd hebben gezien. Dat er misschien andere mogelijkheden zijn die beter aansluiten bij de kenmerken in een bepaalde regio. Daarom willen we ruimte bieden om hierover met ons mee te denken. De komende periode organiseren we inloopspreekuren en gaan we op uitnodiging van medewerkers, ouders en andere betrokkenen naar de scholen toe om met hen in gesprek te gaan. Eind van het jaar 2014 besluiten we of dit de richting is waar we de komende jaren naar toe gaan werken. Omdat in ons voorstel in augustus 2015 voor een aantal scholen al het een en ander gaat veranderen, willen we in elk geval over deze scholen eind 2014 een definitief besluit nemen.

Ons spreken?

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. Hieronder vindt u de tijdstippen en plaatsen van de inloopspreekuren.            


Woensdag 18 juni 2014        16.30-17.30 uur          OBS Brunwerd
(J.M. Bultenastraat 8, Uithuizen)

Woensdag 18 juni 2014        19.30-20.30 uur          OBS Brunwerd 

Dinsdag 24 juni 2014           16.30-17.30 uur          CBS De Borgschool (Borgweg 46, Winsum)

Dinsdag 24 juni 2014           19.30-20.30 uur          CBS De Borgschool


U kunt ons ook bellen (L&E: 0595 424955, VCPO: 0595 441733) voor het aanvragen van een gesprek. Deze gesprekken zullen we zoveel mogelijk per dorp of per samenwerkingsgebied gaan organiseren.


Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst                  dhr. S. van der Wal

Directeur-bestuurder L&E                               Directeur-bestuurder VCPO Noord-Groningen

 

 

  

De volgende stap: op naar Toekomstscenario II

 

Nieuwsbrief 24 april 2014  

Begin dit jaar trokken de besturen van Lauwers&Eems (openbaar onderwijs) en VCPO (protestantschristelijk onderwijs) nogal de aandacht van de media. Zij maakten namelijk  bekend  dat zij samen willen onderzoeken hoe zij de gevolgen van een krimpende vraag naar basisonderwijs het hoofd kunnen bieden. Zij gaven opdracht aan een onderzoeksbureau om Toekomstscenario’s te ontwikkelen voor een toekomstige scholenspreiding in Noord-Groningen. Op 8 januari werden deze scenario’s gepresenteerd. 

In de scenario’s worden voorstellen gedaan voor een scholenspreiding op basis van een minimale schoolomvang (80 leerlingen) en op basis van een optimale schoolomvang (200 leerlingen). Het zal duidelijk zijn dat beide scenario’s zullen leiden tot samenvoeging van scholen. Op deze manier wordt niet alleen ingespeeld op de terugloop van het aantal leerlingen maar wordt tegelijkertijd  een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het rapport Toekomstscenario’s scholenspreiding Noord Groningen kwam tot stand na betrokkenheid van velen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de interne toezichthouders, de managementteams, de bestuurders en de wethouders van de betrokken gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum. Zij allen gaven hun inzichten en opvattingen mee. Op basis hiervan formuleerden de onderzoekers vijf belangrijke criteria voor een toekomstige scholenspreiding:

kwaliteit van het onderwijs, duurzaamheid, goed werkgeverschap, keuzemogelijkheden voor ouders, en nabijheid.

Toekomstscenario’s scholenspreiding Noord Groningen is sinds de verschijning op veel plaatsen besproken. Tijd  om de volgende stap te zetten: het opstellen en presenteren van de scholenspreiding die de beide besturen de meest verstandige keuze lijkt, gehoord alle reacties en gelet op hun verantwoordelijkheid voor een duurzaam en kwalitatief verantwoord geheel van onderwijsvoorzieningen. Naast voornemens op het gebied van scholenspreiding hebben de besturen concrete ideeën over samenwerking en het tijdspad daarbij.  

Op dinsdag 10 juni 2014 wordt dit voorstel, Toekomstscenario II, gepresenteerd en uitgereikt aan dezelfde direct betrokkenen die op 8 januari uitgenodigd waren. Zij ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

Op woensdag 11 juni  wordt het voorstel ‘Toekomstscenario II’ geplaatst op de websites van Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen. 

De besturen van beide onderwijsaanbieders gaan er daarna graag over in gesprek met ieder die maar wil. 

Zij organiseren inloopuren voor wie vragen heeft, een reactie wil geven, zorgen, dan wel onvrede wil uiten of instemming wil betuigen. Het mag allemaal en het kan op de volgende tijdstippen en plaatsen:


*

Woensdag 18 juni 2014

16.30-17.30 uur

OBS Brunwerd, Uithuizen

*

Woensdag 18 juni 2014

19.30-20.30 uur

OBS Brunwerd,  Uithuizen

*

Dinsdag 24 juni 2014        

16.30-17.30 uur

CBS De Borgschool, Winsum

*

Dinsdag 24 juni 2014        

19.30-20.30 uur

CBS De Borgschool, Winsum 


OBS Brunwerd - J.M. Bultenastraat 8, 9981 JB Uithuizen

CBS De Borgschool - Borgweg 46, 9951 BG Winsum


Marianne Volp (Schoolbestuur Lauwers & Eems) en Simon van der Wal (VCPO Noord-Groningen) ontvangen u graag op één van deze inloopuren. 

Wellicht is het handig om tevoren even uw komst  te melden, dan weten zij op wie zij rekenen mogen. Dit kan via schoolbestuur@lauwerseneems.nl  (L&E), en info@vcpong.nl  (VCPO NoordGroningen).

Eind juni maken de besturen de balans op. In de zomermaanden zullen de onderzoekers die hen begeleiden één en ander verder uitwerken en gereedmaken voor besluitvorming.  

 

Toekomstscenario's scholenspreiding Noord Groningen

 

Graag informeren we de ouders van onze leerlingen over een interessant rapport met bovenstaande titel.

Het geeft een beeld van de demografische krimp van de komende 15 jaar. Ook zijn in het rapport enkele scenario's geschetst over hoe we met deze krimp zouden kunnen omgaan. Verder wordt verslag gedaan van de opbrengst van een grote serie interviews met vele betrokkenen.

Het is nadrukkelijk bedoeld als discussiestuk. Het bevat geen besluiten of keuzes. Het is een uitnodiging tot gesprek. Dat zeggen we intern en extern, zoals tegen journalisten.

Het rapport is breed verspreid, o.a. aan de Medezeggenschapsraden. Graag willen we het ook beschikbaar stellen aan alle ouders van onze leerlingen. Het document is via onderstaande link te downloaden.

Toekomstscenario's scholenspreiding Noord Groningen.pdf
Toekomstscenario's scholenspreiding Noord Groningen - presentatie.pdf

We stellen uw mening zeer op prijs!

Met vriendelijke groet,
Simon van der Wal
Directeur-bestuurder.